اینروزا که تب امتحانا داغه و همش پشت میز ام یه چیز جالب فهمیدم.
اگه وسط درس خوندن قلم رو زمین بزارم و رو یه موضوعی تمرکز کنم بعد از اتمام کشفیاتم مدادم رو گم میکنم و هر چی دنبالش میگردم پیداش نمیکنم. اما همینکه به روال عادی درس خوندن بر میگردم میبینم اِه مداد دستمه :| 

پ.نون:وقتی نا خودآگاهم انقدر همه چیز رو خوب یادشه، چرا سر امتحان خنگ بازی درمیاره؟؟
پ.نون ۲این چهار تا امتحان اخر خیلی روم فشاره....