خدایا؛ من به آنچه خیر است از سوی تو، به شدّت نیازمندم.

گاهی فکر میکنم بعضی نعمت ها و  فرصت هایی که خدا برای بقیه ایجاد میکنه جایزه ایه برای کارای خوبشون.
و من مثه یه بچه کودکستانی هستم که سعی میکنم یه عالمه کارای خوب بکنم تا فرشته مهربون براش جایزه بیاره ، یه حس غم خاصیه انگار خدا من یدونه رو یادش شده.