با کلی ذوق و شوق عینک جدید رو به چشمم زدم. 
_وایییی چقدر عجیب غریب شدی
×شبیه مورچه های کارگر شدی(کدوم مورچه کارگری عینک میزنه من نمیدونم)
+اصلا بهت نمیاد
کلا کسی نگفت خوبه. 

ولی هر جور هم که باشه باید پای انتخاب هایی که میکنیم بمونیم.