کسی می‌تواند بگوید من به خدا مومن و معتقدم، که زندگی او و متن واقعیت وجود او، با آن کسی که منکر خداست،تفاوتی داشته باشد.


کسی که امروز منکر خداست، عملش با عمل آن کسانی که مدعی خدایند چه تفاوتی دارد؟ 
هر دو ظلم می‌کنند.
هر دو در مادیات تا خرخره غرق شدند.
هر دو برای این چند صباح زندگی چند روز دیگر بیشتر نفس زدن و دو لقمه ای خوردن و فضا را متعفن کردن،برای دو صباح بیشتر راحت زیستن،حاضرند همه فضیلت ها را زیر پا بگذارند.
منتها این یکی صاف می گوید من به خدا معتقد نیستم، آن دیگری مدعی است که به خدا معتقد است.
این چه جوری ایمانی است؟

 

امام خامنه_ ۱۳۵۳/۶/۲۹_طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن