تصمیم گرفته بودم هر روز بنویسم.
اگر هر روز چیزی برای نوشتن باشه.

این روزا هم که انگار رونوشت روز قبله هیچ اتفاق خاصی نمیفته :/

البته خدا رو شکر که همه مون سالمیم و کنار هم قرنطینه شدیم.