استاد عین صاد واقعی میگن:

در تمامی دوره ها انسان در خسارت است!

مگر آن هایی که به هدفی و عشقی رسیده اند...

خدایا نگذار ما جزو خسارت دیده ها باشیم.