امروز روز دعوا بود.

از اون خانوادگی هاش که حق با تویه ولی باید عذرخواهی کنی.

اولش سر یه چیز ساده بود ولی با حرف من اتیش مامان گر گرفت.

چیز اشتباهی نگفتم ولی خب ناراحت شد دیگه.

کل جنگ و جدل ها سر این بود که چرا اگه من یه عمل یا حرفی رو انجام بدم اشتباهه محضه ولی اگر همون کار رو مامان یا بابا انجام بدن میشه مستحب !!!

اگر یه عملی بده، ذاتا بد و نهی شده اس دیگه حالا هر کی انجامش داده باشه.

 

یه مثال سخت؛

 

نماز چون یه کار خوب بوده خدا اونو به بنده هاش امر کرده 

یا اینکه

چون خدا نماز رو به بنده هاش امر کرده، نماز یه عمل خوب شده؟؟؟