این متن دومین مطلب آزمایشی من است که قرار نیست آن را حذف کنم.