اندیشه اسلامی، غیر اندیشه ای ترین درس دانشگاهه.
و این سومین ترمیه که این درس رو برمیدارم و امیدوارم این ترم اخریش باشه.
توی کلاس اندیشه، حکم مامان بزرگ رو دارم دیگه.