این سه هفته ای که اجبارا سرم خلوت بود؛ تونستم یه روتین روزانه رو برنامه ریزی کنم و بهش پایبند بمونم و برای اولین بار حس کردم که؛ تکرار، قاعده داشتن و شسته و رفته بودن حس خوبی داره.