وقتی کوچیکتر بودم از آرزوهام بود که یه عالمه هواپیما سوار شم.

 

چقدر دیگه باید بزرگ بشم؟؟؟