اونی که داره و دستش درازه 
همونیه که میگه مرغ همسایه غازه

 

 

پ.نون : یادم نمیاد منبعش کجا بود..