شاید من اولین نفری نباشم که جزوه هاشو رو کاغذ کاهی مینویسه و  مقیاس شادیش بستنیه.